توضیحات : 1- قیمت های محاسبه شده برای جعبه های دستمال کاغذی ساده می باشد. برای جعبه های یووی دار و ویندوپچ دار به ترتیب مبلغ 25 تومان و 20 تومان برای هر جعبه اضافه خواهد شد.

2- برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با انواع مقوا و یا جعبه های خاص با ما تماس حاصل فرمایید.

                                                                                                          تماس با ما

3- زمان تحویل لیوان های کاغذی در هر تیراژی 2 الی 3 روز کاری می باشد.

نوع مقوا برای جعبه 200برگینوع خدمات / تعدادقیمت
اترک ایرانی280گرمیساده / 5000 عدد هر عدد 190 تومان
اترک ایرانی280گرمیساده / 50.000 عددهر عدد 163 تومان

نوع مقوا برای جعبه 300 برگینوع خدمات/تیراژقیمت
اترک ایرانی 300 گرمیساده / 5000 عددیهر عدد 248 تومان
اترک ایرانی 300 گرمیساده / 50.000 عددیهر عدد 199 تومان
اترک ایرانی 350 گرمیساده / 5000 عددیهر عدد 280 تومان
اترک ایرانی 350 گرمیساده / 50.000 عددیهر عدد 249 تومان

نوع مقوا برای جعبه 100 برگینوع خدمات / تعدادقیمت
اترک ایرانی 280 گرمیساده / 5000 عددیهر عدد 182 تومان
اترک ایرانی 280 گرمیساده / 50.000 عددیهر عدد 150تومان

نوع مقوا برای جعبه ماشینینوع خدمات / تیراژقیمت جعبهقیمت جعبه پر شده
مقوا 250گرم کره ای با یووی / 2500 عددیهر عدد 258 تومانهر عدد 708 تومان
مقوا 250گرم کره ای با یووی / 5000 عددیهر عدد 203 تومانهر عدد 653 تومان
مقوا 250گرم کره ای با یووی / 10.000عددیهر عدد 185 تومان هر عدد 635 تومان

نوع مقوا برای لیوان کاغذینوع خدمات / تیراژ قیمت
کره ای 198 گرملیوان 180 / 5000 عددیهر عدد 115 تومان
کره ای 198 گرملیوان 180 / 10.000 عددیهر عدد 88 تومان
کره ای 198 گرملیوان 220 / 5000 عددیهر عدد 116 تومان
کره ای 198 گرملیوان 220/ 10.000 عددی هر عدد 90 تومان
کره ای 198 گرملیوان 360 / 10.000 عددیهر عدد 200 تومان
کره ای 198 گرملیوان 480 / 10.000 عددیهر عدد 250 تومان